Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Agents de la seguretat > Operadors de la inspecció

Operadors de la inspecció

Són operadors de la inspecció, els agents de la seguretat industrial següents:


Organismes de control

Els organismes de control tenen les funcions següents:

 • Fer, a sol·licitud dels titulars, les inspeccions obligatòries de les instal·lacions i els aparells que requereixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i la resta de normes aplicables, i emetre els certificats corresponents d'acord amb les instruccions aprovades per l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial.
 • Tramitar l'anotació del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions i els aparells en el Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya.
 • Fer el seguiment del resultat de les inspeccions, els controls i la correcció dels defectes de seguretat industrial, d'acord amb les instruccions aprovades per l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial, en els terminis establerts.
 • Ordenar interrompre el funcionament de les instal·lacions, com a mesura cautelar, en el cas que comporti un perill imminent. Aquesta mesura s'ha de comunicar immediatament a l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial, el qual pot suspendre o modificar la dita interrupció per causes justificades.

Cercador d'Organismes de Control

Facilita l'accés a les dades dels organismes de control inscrits al RASIC – Registre d'Agents de la Seguretat a Catalunya en situació d'alta i actius.
Accés a la consulta del Registre pdf


NOVETAT: Nota informativa relativa a Inred inspections & testing SL pdf

Nota informativa OC 1 05.04.2019 relativa als organismes de control acreditats al camp reglamentari dels aparells elevadors pdf
Model etiquetes - Maig 2019 zip

[Instruccions per emplenar el fitxer ACCESS "Inspeccions OC.mdb" - Abril 2019] pdf

[Camps reglamentaris - Abril 2019] pdf

[Instruccions per emplenar el full de “Camps reglamentaris”] pdf

[Actuacions - Abril 2019] pdf

[Organismes de control en seguretat industrial que actuen a Catalunya] pdf

[Taules vigents de les pòlisses de responsabilitat civil segons la darrera actualització reglamentària/ordre ministerial] pdf

[Instrucció 12/2012, d'1 d'octubre de 2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'actualitzen a l'índex de preus al consum els imports de les pòlisses de responsabilitat civil, fiances i acreditació de la solvència financera de diferents entitats relacionades amb la seguretat industrial] pdf

[Instrucció 16/2012 de liquidació i justificació de les taxes recaptades o generades per la prestació de serveis d'inspecció dels organismes de control] pdf

[Directrius de funcionament dels OC - Instruccions. Octubre 2014] rar


Titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles

Els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles tenen les funcions següents:

 • Executar materialment la inspecció tècnica dels vehicles, i dels components i accessoris dels vehicles.
 • Impedir, com a mesura cautelar, la utilització dels vehicles que, després d’ésser revisats, presentin deficiències de seguretat que comportin un perill imminent.
 • Rebre, si escau, la documentació que estableix la normativa aplicable per a les matriculacions, les modificacions, les reformes i els altres tràmits, i també emetre el document o fer l’anotació de validació corresponent.
 • Revisar la documentació relativa a les matriculacions, les modificacions, les reformes i els altres tràmits, i també fer la inspecció dels vehicles, i dels components i accessoris dels vehicles corresponents en els casos que pertoqui.

Els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles que vulguin obtenir l’autorització per desenvolupar la seva activitat a Catalunya, han d’ajustar-se als requisits següents:

 • Tenir la solvència financera necessària per realitzar la seva activitat a Catalunya. Aquesta solvència s’acredita mitjançant la presentació dels seus estats comptables auditats on han de figurar uns fons propis mínims (capital social més reserves) de 300.000 euros per línia d’inspecció autoritzada en estació fixa. La solvència financera exigida a un operador per al conjunt de les línees autoritzades no superarà els 10.000.000 euro.
 • Tenir una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una quantia mínima de 350.000 euros per línia d’inspecció autoritzada en estació fixa.
 • Tenir una fiança amb una quantia de 10.000 euros per línia d’inspecció autoritzada en estació fixa, per fer front a les possibles responsabilitats derivades en cas d’extinció de l’autorització. Aquesta fiança es pot garantir amb el corresponent aval bancari.
     
 


Taula d'actualització dels imports de les pòlisses de responsabilitat civil, fiances i acreditació de la solvència financera per als titulars de les estacions ITV's segons l'índex de preus al consum (IPC). Any 2021
Concepte Import €
Pòlissa responsabilitat civil (Import per línia de vehicles) 395.564,50
Fiança per fer front a les possibles responsabilitats derivades en cas d'extinció de l'autorització (Import per línia de vehicles) 11.281,55
Acreditació solvència financera fons propis (per línia de vehicles) 342.137,60
Acreditació solvència financera fons propis (Límit total dels fons propis) 11.123.850,85

Referència normativa:

Articles 78.2 del RD 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial.


[Instrucció 3/2018, de la direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, sobre els requisits i obligacions que han de complir les entitats que actuen a Catalunya com a centres de formació en matèria d'ITV, i sobre el procediment per a la seva autorització] pdf
[Addenda a la Instrucció 3/2018] pdf

[Instrucció 12/2012, d'1 d'octubre de 2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'actualitzen a l'índex de preus al consum els imports de les pòlisses de responsabilitat civil, fiances i acreditació de la solvència financera de diferents entitats relacionades amb la seguretat industrial] pdf

[Instrucció 18/2012 de liquidació i justificació de les taxes recaptades o generades per la prestació de serveis d'inspecció dels titulars d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles] pdf

[Instrucció 19/2012 de liquidació de la contraprestació econòmica per l'ús per part dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles] pdf

 

 

 

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya