Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Agents de la seguretat > Operadors de la inspecció

Operadors de la inspecció

Són operadors de la inspecció, els agents de la seguretat industrial següents:


Organismes de control

Les funcions dels organismes de control són les següents:

 • Rebre, si escau, la documentació que estableix la normativa aplicable per a posar en funcionament les instal·lacions noves, o les modificacions de les instal·lacions ja existents, i també emetre el document que habilita els titulars de les dites instal·lacions a posar-les en funcionament.
 • Revisar la documentació relativa a les instal·lacions noves, o les modificacions d’instal·lacions ja existents, i també fer la inspecció de les dites instal·lacions en els casos que pertoqui.
 • Fer, a sol·licitud dels titulars, les inspeccions obligatòries que requereixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i la resta de normes aplicables.
 • Tramitar, a sol·licitud dels titulars, la inscripció obligatòria i l’anotació del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions i els aparells industrials en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables.
 • Ordenar d’interrompre el funcionament de les instal·lacions, com a mesura cautelar, en el cas que aquest comporti un perill imminent.
 • Controlar les activitats dels tècnics competents autors dels projectes i els directors de l’execució dels projectes, i també la dels professionals i les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l’operació d’instal·lacions i de productes industrials.

[Instruccions per a complimentar el fitxer ACCESS "Inspeccions OC.mdb"] pdf

[Camps reglamentaris] pdf

[Instruccions per emplenar el full de “Camps reglamentaris”] pdf

[Actuacions] pdf

[Organismes de control en seguretat industrial que actuen a Catalunya] pdf

[Taules actualitzables de les pòlisses de responsabilitat civil] pdf

[Instrucció 12/2012, d'1 d'octubre de 2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'actualitzen a l'índex de preus al consum els imports de les pòlisses de responsabilitat civil, fiances i acreditació de la solvència financera de diferents entitats relacionades amb la seguretat industrial] pdf

[Instrucció 16/2012 de liquidació i justificació de les taxes recaptades o generades per la prestació de serveis d'inspecció dels organismes de control] pdf

[Directrius de funcionament dels OC - Instruccions. Octubre 2014] rar


Titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles

Els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles tenen les funcions següents:

 • Executar materialment la inspecció tècnica dels vehicles, i dels components i accessoris dels vehicles.
 • Impedir, com a mesura cautelar, la utilització dels vehicles que, després d’ésser revisats, presentin deficiències de seguretat que comportin un perill imminent.
 • Rebre, si escau, la documentació que estableix la normativa aplicable per a les matriculacions, les modificacions, les reformes i els altres tràmits, i també emetre el document o fer l’anotació de validació corresponent.
 • Revisar la documentació relativa a les matriculacions, les modificacions, les reformes i els altres tràmits, i també fer la inspecció dels vehicles, i dels components i accessoris dels vehicles corresponents en els casos que pertoqui.

Els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles que vulguin obtenir l’autorització per desenvolupar la seva activitat a Catalunya, han d’ajustar-se als requisits següents:

 • Tenir la solvència financera necessària per realitzar la seva activitat a Catalunya. Aquesta solvència s’acredita mitjançant la presentació dels seus estats comptables auditats on han de figurar uns fons propis mínims (capital social més reserves) de 300.000 euros per línia d’inspecció autoritzada en estació fixa. La solvència financera exigida a un operador per al conjunt de les línees autoritzades no superarà els 10.000.000 euro.
 • Tenir una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una quantia mínima de 350.000 euros per línia d’inspecció autoritzada en estació fixa.
 • Tenir una fiança amb una quantia de 10.000 euros per línia d’inspecció autoritzada en estació fixa, per fer front a les possibles responsabilitats derivades en cas d’extinció de l’autorització. Aquesta fiança es pot garantir amb el corresponent aval bancari.
     
 


[Taules actualitzables de les pòlisses de responsabilitat civil] pdf

[Instrucció 12/2012, d'1 d'octubre de 2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'actualitzen a l'índex de preus al consum els imports de les pòlisses de responsabilitat civil, fiances i acreditació de la solvència financera de diferents entitats relacionades amb la seguretat industrial] pdf

[Instrucció 18/2012 de liquidació i justificació de les taxes recaptades o generades per la prestació de serveis d'inspecció dels titulars d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles] pdf

[Instrucció 19/2012 de liquidació de la contraprestació econòmica per l'ús per part dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles] pdf

 

 

 

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya