Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Marc normatiu > Seguretat dels productes químics

Seguretat dels productes químics

Quins productes estan regulats?

La legislació relativa als productes químics recull els grups de productes següents:

  • Barreges químiques
  • Preparats químics
  • Articles que incorporen substàncies químiques que poden ser alliberades en condicions normals d’ús

I els aspectes següents:

  • Transport dels productes químics (les anomenades mercaderies perilloses) per carretera, ferrocarril, avió i vaixell.
  • Etiquetatge de les substàncies i les barreges químiques.

La majoria de les disposicions estableixen limitacions a la fabricació, la comercialització i/o l’ús de substàncies químiques, especialment pel que fa als metalls (mercuri, cadmi, plom, níquel, etc.), les substàncies classificades com a carcinogèniques, mutàgenes o tòxiques per a la reproducció (c/m/r) o les bioacumulatives, entre d’altres. Normalment la limitació va associada a un ús concret de la substància.


Quines administracions?

Les disposicions legals relatives a la seguretat dels productes químics procedeixen actualment de la Unió Europea.

La majoria d’aquestes disposicions legals són directives i han de ser adaptades per cada Estat membre, dins de la legislació nacional corresponent, per tal que es puguin aplicar.

En canvi, els reglaments (un altre tipus de disposició) són d’aplicació directa als estats membres, sense necessitat de ser transposats. En aquest sentit cal destacar el darrer reglament publicat anomenat REACH, que regula la fabricació, la importació i l’ús de les substàncies i barreges.


Quins tràmits i requisits legals cal complir?

La publicació a finals de l’any 2006 del Reglament REACH que regula el registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i les barreges químiques ha comportat un canvi important amb relació als tràmits i requisits legals que cal complir.

Un dels aspectes més importants és que no solament afecta els fabricants i importadors sinó també els usuaris de les substàncies i/o barreges químiques (els anomenats usuaris intermedis).

També s’ha de tenir en compte que aquest Reglament ja ha derogat diverses directives i anirà derogant progressivament la majoria de la legislació existent abans de la seva publicació.

A continuació es presenta un resum dels tràmits i requisits legals que cal complir però, donada la complexitat del Reglament, es recomana accedir al portal InfoREACH.

Tràmits i requisits legals Fabricant / Importador Usuari intermedi Distribuidor
Sol·licitud de registre      
Informe de seguretat química      
Fitxes de dades de seguretat (FDS)      
Informació      
Notificació a l'Agència      
Sol·licituds d'autorització      

 

Com accedir a la legislació de productes químics?

Es pot accedir al text complet de totes les disposicions legals relatives a la seguretat dels productes químics a través de l’opció del menú Cercador.


Quina legislació més cal tenir en compte?

Els fabricants de productes químics també han de tenir en compte altres aspectes com el medi ambient i les disposicions legals que afecten sectors amb legislació específica com ara els següents:

  • Adobs i productes fitosanitaris.
  • Biocides i plaguicides.
  • Cosmètics.
  • Medicaments.
  • Productes alimentaris i els seus additius.

Per aquest motiu, a part de la legislació pròpia dels productes químics, és convenient saber si el nostre producte està afectat per alguna de les disposicions legals dels àmbits esmentats.

Recomanem consultar l’apartat de la web dedicat a: InfoREACH

Així com els enllaços de l’apartat Més informació d’aquesta pàgina, des d’on es pot accedir a webs d’Internet d’altres entitats i organismes.
[Productes químics] pdf
Més informació

Agència Catalana de Consum - Normativa de consum
http://www.consum.cat/ecofin_webacc/AppJava/frontend/normatives.jsp?idioma=1 enllaç web
L’Agència Catalana de Consum disposa d’una base de dades de normativa aplicable als productes de consum.
(Agència Catalana de Consum. Accés lliure. Actualitzada)

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Cosméticos
http://www.agemed.es/actividad/pschb/cosmeticos1.htm enllaç web
Accés a la legislació relativa als cosmètics, biocides i productes d’higiene personal.
(Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Accés lliure. Actualitzada)

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Medicamentos
http://www.agemed.es/actividad/legislacion/espana/home.htm enllaç web
Accés a la legislació relativa a medicaments i laboratoris farmaceutics.
(Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Accés lliure. Actualitzada)

Base de dades de legislació alimentaria
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2820/index.html enllaç web
Base de dades de legislació alimentaria desenvolupada per l’Agencia Catalana de Seguretat Alimentaria.
(Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Accés lliure. Actualitzada)

Cercador de normativa. Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.38dd4d884dd0d1f397b11b10d8c0e1a0/
?vgnextoid=223379fc2b745110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=223379fc2b
745110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
enllaç web
Accés al cercador de normativa dels àmbits d’agricultura i alimentació.
(Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Generalitat de Catalunya. Accés lliure. Actualitzada)

EU Consumer Law Compendium
http://www.eu-consumer-law.org/ enllaç web
Base de dades de normativa de consum de la Unió Europea.
(Comissió Europea i altres organismes. Accés lliure. Actualitzada)

Instituto Nacional de Consumo
http://www.consumo-inc.es/Seguridad/normativa/home.htm enllaç web
Accés a normativa relativa als productes de consum.
(Instituto Nacional de Consumo. Accés lliure. Actualitzada)

Legislació Medi ambient i habitatge
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio/iniciDNN.jsp?ComponentID=107410&SourcePageID=593#1 enllaç web
Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, des d’on es pot accedir a la legislació de medi ambient.
(Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. Accés lliure. Actualitzada)


Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - Legislación
http://www.mma.es/portal/secciones/normativa/ enllaç web
Pàgina web del Ministeri dedicada a la legislació de l’àmbit del medi ambient.
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Accés lliure. Actualitzada)


Ministerio de Sanidad y Consumo. Productos químicos. Legislación
http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/legislacion.htm enllaç web
Pàgina web del Ministeri dedicada a la legislació sobre seguretat dels productes químics.
(Ministerio de Sanidad y Consumo. Accés lliure. Actualitzada)

SCADPlus Etiquetado y embalaje de los productos
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_es.htm enllaç web
Pàgina web de la Unió Europea relativa a legislació d’etiquetatge de productes alimentaris i no alimentaris.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)


SCADPlus Medio ambiente
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_es.htm enllaç web
Pàgina web de la Unió Europea relativa a legislació de medi ambient.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)


SCADPlus Productos farmaceuticos y cosméticos
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/pharmaceutical_and_cosmetic_products/index_es.htm enllaç web
Pàgina web de la Unió Europea relativa a legislació dels productes farmaceutics i cosmètics.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)


SCADPlus Productos químicos
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/chemical_products/index_es.htm enllaç web
Pàgina web de la Unió Europea relativa a legislació dels productes químics.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)


SCADPlus Seguridad alimentaria
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/index_es.htm enllaç web
Pàgina web de la Unió Europea relativa a legislació sobre seguretat alimentaria, tant dels humans com dels animals.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya