Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Marc normatiu > Metalls preciosos

Metalls preciosos

Quins productes estan regulats?

La llei que regula els objectes fabricats amb metalls preciosos te com objectiu establir un sistema de vigilància i control sobre la fabricació, comercialització i tràfic d’aquests productes.

Estan regulats els objectes fabricats amb els següents metalls preciosos:

 • Or
 • Plata
 • Platí
 • Aliatges dels metalls citats (entre si o amb d’altres metalls)

No estan inclosos els següents metalls:

 • Iridi
 • Osmi
 • Pal·ladi
 • Rodi
 • Ruteni

Estan regulats els objectes de metalls preciosos (elaborats amb els metalls citats anteriorment) següents:

 • Objectes destinats a joieria, orfebreria, argenteria i rellotgeria.
 • Lingots, plaques, cadenes i altres articles similars.
 • Les obres d’art i artesania, així com les copies de monedes o medalles.
 • Els articles que formin part d’objectes fabricats amb d’altres materials, com ara bases, ornaments, ensenyes, cantoneres i similars.

No estan inclosos els objectes de metalls preciosos següents:

 • Pròtesis dentals.
 • Objectes utilitzats en radiologia o qualsevol altre us mèdic.
 • Utensilis d’aplicació científica o tècnica.
 • Articles per a la Defensa.
 • Antiguitats (les que tinguin més de 100 anys).
 • Les monedes que tinguin o hagin tingut curs legal.

Tampoc estan afectats els materials utilitzats exclusivament com a matèria primera per la fabricació d’objectes de metalls preciosos, com ara els lingots, fulles, làmines, etc., o be els productes semimanufacturats, destinats al seu acabat posterior com un component d’un objecte.


Quines administracions?

La principal administració implicada en l’elaboració i publicació de la legislació sobre metalls preciosos és l’Administració estatal. En l’àmbit de les comunitats autònomes, i en funció de les seves competències, s’acostumen a publicar disposicions legals que complementen el reglament estatal. En aquestes disposicions legals d’àmbit autonòmic es regulen alguns aspectes relatius al registre i els laboratoris de contrastació.

De moment, la Unió Europea no ha elaborat disposicions legals per harmonitzar la legislació dels estats membres relativa als metalls preciosos.


Quins tràmits i requisits legals cal complir?

La legislació dels objectes de metalls preciosos s’adreça principalment als fabricants, importadors, exportadors, distribuïdors, i comercialitzadors dels productes.

Els requisits legals que cal complir són els següents:

Requisits legals Fabricants Importadors Comercialitzadors
Obtenir el contrast de garantia pels punxons d'identificació d'origen      
Inscriure's en el Registre corresponent      
Garantir la qualitat dels productes fabricats      
Complir amb les especificacions tècniques corresponents      
Complir amb les especificacions relatives a l'etiquetatge, la publicitat i la presentació corresponent      
Disposar del cartell-resum de les disposicions reglamentaries vigents      


Com accedir a la legislació de metalls preciosos?

Es pot accedir al text complet de totes les disposicions legals relatives als objectes de metalls preciosos a través de l’opció del menú Cercador.


Quina legislació més cal tenir en compte?

Els fabricants de productes també han de tenir en compte altres aspectes com el medi ambient, la limitació de l’ús de substàncies químiques, i els drets dels consumidors.

Per aquest motiu, a part de la legislació pròpia de metalls preciosos, és convenient saber si el nostre producte està afectat per alguna de les disposicions legals dels àmbits esmentats.

Recomanem consultar els apartats de la web dedicats a:

 • Productes químics, on es pot veure els límits de les substàncies químiques.

Així com els enllaços de l’apartat Més informació d’aquesta pàgina, des d’on es pot accedir a webs d’Internet d’altres entitats i organismes.

 

Més informació

Agència Catalana de Consum - Normativa de consum
http://www.consum.cat/ecofin_webacc/AppJava/frontend/normatives.jsp?idioma=1 enllaç text
L’Agència Catalana de Consum disposa d’una base de dades de normativa aplicable als productes de consum.
(Agència Catalana de Consum. Accés lliure. Actualitzada)


EU Consumer Law Compendium
http://www.eu-consumer-law.org/ enllaç text
Base de dades de normativa de consum de la Unió Europea.
(Comissió Europea i altres organismes. Accés lliure. Actualitzada)


Instituto Nacional de Consumo
http://www.consumo-inc.es/Seguridad/normativa/home.htm enllaç text
Accés a normativa relativa als productes de consum.
(Instituto Nacional de Consumo. Accés lliure. Actualitzada)


Legislació Medi ambient i habitatge
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio/iniciDNN.jsp?ComponentID=107410&SourcePageID=593#1 enllaç text
Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, des d’on es pot accedir a la legislació de medi ambient.
(Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. Accés lliure. Actualitzada)


Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - Legislación
http://www.mma.es/portal/secciones/normativa/ enllaç text
Pàgina web del Ministeri dedicada a la legislació de l’àmbit del medi ambient.
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Accés lliure. Actualitzada)


Ministerio de Sanidad y Consumo. Productos químicos. Legislación
http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/legislacion.htm enllaç text
Pàgina web del Ministeri dedicada a la legislació sobre seguretat dels productes químics.
(Ministerio de Sanidad y Consumo. Accés lliure. Actualitzada)


SCADPlus Etiquetado y embalaje de los productos
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_es.htm enllaç text
Pàgina web de la Unió Europea relativa a legislació d’etiquetatge de productes alimentaris i no alimentaris.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)


SCADPlus Medio ambiente
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_es.htm enllaç text
Pàgina web de la Unió Europea relativa a legislació de medi ambient.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya