Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Agents de la seguretat > Empreses instal·ladores

Empreses instal·ladores

Instal·ladors i empreses instal·ladores

Els professionals i les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l’operació d’instal·lacions i productes industrials tenen les funcions següents:

  • Realitzar les activitats corresponents a la instal·lació, el manteniment, la reparació i l’operació, segons escaigui, d’instal·lacions i productes industrials.
  • Signar i/o emetre els certificats o documents corresponents a les activitats realitzades, d’acord amb la normativa aplicable.
  • Realitzar aquelles inspeccions que, amb caràcter extraordinari, els puguin encomanar els reglaments tècnics de seguretat industrial i la normativa aplicable i signar i/o emetre els certificats o documents corresponents


Cercador d’instal·ladors

Facilita l’accés a les dades de contacte dels instal·ladors i les empreses instal·ladores inscrits al RASIC – Registre d’Agents de la Seguretat a Catalunya.

Es pot consultar per:

  • Camp d’activitat
  • Localització geogràfica
  • Nom de l’empresa

Accés al cercador


Requisits i obligacions de les empreses instal·ladores.
Accés a la informació


Taules actualitzables de les pòlisses de responsabilitat civil

[Pòlisses de responsabilitat civil] pdf

[Instrucció 12/2012, d'1 d'octubre de 2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'actualitzen a l'índex de preus al consum els imports de les pòlisses de responsabilitat civil, fiances i acreditació de la solvència financera de diferents entitats relacionades amb la seguretat industrial] pdf


Eines informàtiques i aplicatius per a empreses instal·ladores


Titulacions i certificacions

Les titulacions i certificacions que habiliten pel desenvolupament professional en l'àmbit de la Seguretat Industrial dels diferents reglaments, s’indiquen a les següents taules

[Circular interpretativa sobre l'expedició dels carnets regulats en el Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, i sobre la tramitació de les empreses que realitzen el manteniment de les seves pròpies instal·lacions (empreses automantenidores)] pdf

[Correcció d'errades de la circular interpretativa sobre l'expedició dels carnets regulats en el Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, i sobre la tramitació de les empreses que realitzen el manteniment de les seves pròpies instal·lacions (empreses automantenidores)] pdf


Professionals certificats per a la manipulació de gasos fluorats

La publicitat d'aquestes dades ve determinada per l'article 7 del Reial Decret 795/2010, de 16 de juny, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen.

Manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats
(CER001)


Manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de càrrega refrigerant inferior a 3Kg de GF
(CER002)


Manipulació d'equips de transport refrigerat de mercaderies que utilitzin menys de 3Kg de refrigerants fluorats
(CER003)


Manipulació d'equips de protecció contra incendis que utilitzin gasos fluorats com agent extintor
(CER004)


Manipulació de dissolvents que continguin gasos fluorats i equips que els utilitzin
(CER005)


Recuperació d'hexafluorur de sofre d'equips de commutació d'alta tensió
(CER006)


Manipulació de sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats destinats a confort tèrmic en vehicles
(CER007)


Manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de càrrega refrigerant inferior a 3Kg (amb carnet ITE/IMCL)
(CER008)


Manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats (ICRF)
(CER009)

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya