Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Agents de la seguretat > Empreses instal·ladores

Empreses instal·ladores

Instal·ladors i empreses instal·ladores

Els professionals i les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l’operació d’instal·lacions i productes industrials tenen les funcions següents:

  • Realitzar les activitats corresponents a la instal·lació, el manteniment, la reparació i l’operació, segons escaigui, d’instal·lacions i productes industrials.
  • Signar i/o emetre els certificats o documents corresponents a les activitats realitzades, d’acord amb la normativa aplicable.
  • Realitzar aquelles inspeccions que, amb caràcter extraordinari, els puguin encomanar els reglaments tècnics de seguretat industrial i la normativa aplicable i signar i/o emetre els certificats o documents corresponents


Cercador d’instal·ladors

Facilita l’accés a les dades de contacte dels instal·ladors i les empreses instal·ladores inscrits al RASIC – Registre d’Agents de la Seguretat a Catalunya.

Es pot consultar per:

  • Camp d’activitat
  • Localització geogràfica
  • Nom de l’empresa

Accés a la consulta del Registre


Requisits i obligacions de les empreses instal·ladores.
Accés a la informació


Taules vigents de les pòlisses de responsabilitat civil segons la darrera actualització reglamentària/ordre ministerial

[Pòlisses de responsabilitat civil] pdf

Nota: La Instrucció 12/2012, d'1 d'octubre de 2012 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'actualitzen a l'índex de preus al consum els imports de les pòlisses de responsabilitat civil, fiances i acreditació de la solvència financera de diferents entitats relacionades amb la seguretat industrial, deixa de tenir efectes pel que fa a les empreses instal·ladores i mantenidores.


Titulacions i certificacions

Les titulacions i certificacions que habiliten pel desenvolupament professional en l'àmbit de la Seguretat Industrial dels diferents reglaments, s’indiquen a les següents taules

[Circular interpretativa sobre l'expedició dels carnets regulats en el Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, i sobre la tramitació de les empreses que realitzen el manteniment de les seves pròpies instal·lacions (empreses automantenidores)] pdf

[Correcció d'errades de la circular interpretativa sobre l'expedició dels carnets regulats en el Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, i sobre la tramitació de les empreses que realitzen el manteniment de les seves pròpies instal·lacions (empreses automantenidores)] pdf 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya