Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Marc normatiu > Seguretat dels productes > Seguretat general dels productes

Seguretat general dels productes

Quins productes estan regulats?

El reglament de seguretat dels productes té com a objectiu garantir la seguretat dels productes de consum que no tenen una reglamentació específica, com per exemple el marcatge CE, adreçats principalment a infants, tercera edat i/o productes que potencialment poden ser perillosos.

Actualment s’han elaborat normes tècniques per als següents productes:

 • Aparells esportius i per fer gimnàs, com ara equips per practicar parapent, flotadors.
 • Articles de puericultura com ara xumets, bressols, biberons, seients infantils per a bicicletes, motxilles.
 • Barbacoes.
 • Bicicletes i accessoris.
 • Encenedors.
 • Lluminàries d’oli decoratives.
 • Mobles: mobiliari d’exterior, per al càmping, llits.
 • Reproductors de música personals.
 • Roba per a nens: cordons i cordills.
 • Seguretat contra incendis de les cigarretes.

També s’ha de tenir en compte que la Unió Europea vetlla per la seguretat dels productes importats de tercers països, que poden ser potencialment perillosos, concretament els següents:

 • Catifes.
 • Joguines: especialment les elèctriques, les que incorporen imants, tricicles, patinets, patins, trencaclosques, nines, armes, entre d’altres.
 • Material elèctric: endolls, bases de corrent, portabombetes, interruptors, etc.
 • Roba de treball: pantalons.
 • Roba per a la llar.
 • Roba, complements i sabates per a nadons, infants i adults.
 • Teixits encoixinats.
 • Teixits de tovallola.
 • Teixits impregnats o recoberts per policlorur de vinil, o per poliuretà o cautxú.


Quines administracions?

Les disposicions legals relatives a la seguretat dels productes procedeixen actualment de la Unió Europea.
La majoria d’aquestes disposicions legals són directives i han de ser adaptades per cada Estat membre, dins de la legislació nacional corresponent, per tal que es puguin aplicar.
En canvi, els reglaments (un altre tipus de disposició) són d’aplicació directa als estats membres, sense necessitat de ser transposats.


Quins tràmits i requisits legals cal complir?

La legislació de seguretat dels productes s’adreça principalment als fabricants, importadors i/o distribuïdors dels productes, inclosos els oferts o posats a disposició dels consumidors en el marc d’una prestació de serveis o d’una activitat comercial, tant si es tracta de productes nous, usats o recondicionats.

Els requisits legals que cal que compleixin fabricants i distribuïdors:

Requisits legals Fabricants Distribuïdors
Garantir la seguretat dels productes que es posen en el mercat i garantir que es distribueixen solament productes segurs    
Contribuir al compliment dels requisits de seguretat aplicables, en els aspectes relatius a l'emmagatzematge, el transport i l'exposició dels productes    
Indicar en el producte o en l'envàs dades relatives a la identificació de l'empresa i a la referència del producte    
Informar els consumidors o usuaris dels riscos que no es puguin percebre de manera immediata    
Mantenir-se informat dels riscos que hi pugui haver i informar convenientment els distribuïdors dels productes    
Adoptar les mesures adequades per evitar els riscos de productes posats en el mercat, quan hi hagi indicis suficients d'aquests riscos    
Participar en la vigilància de la seguretat dels productes posats en el mercat    
Comunicar a l'administració competent els casos de productes posats en el mercat que presentin riscos incompatibles amb la seguretat establerta    
Col·laborar amb l'administració competent quan aquesta ho requereixi    

Els importadors dels productes citats a la segona llista de l’apartat Quins productes estan regulats? han de complir els tràmits i requisits legals següents:

 • Facilitar els mitjans necessaris que permetin el compliment de les actuacions de control per part de l’administració competent.
 • Notificar a l’administració competent les importacions que es realitzaran.


Com accedir a la legislació de seguretat de productes?

Es pot accedir al text complet de totes les disposicions legals relatives a la seguretat dels productes a través de l’opció del menú Cercador.


Quina legislació més cal tenir en compte?

Els fabricants de productes també han de tenir en compte altres aspectes com el medi ambient, la limitació de l’ús de substàncies químiques, la lliure circulació de mercaderies dins de la Unió Europea i els drets dels consumidors.

Per aquest motiu, a part de la legislació pròpia de seguretat dels productes, és convenient saber si el nostre producte està afectat per alguna de les disposicions legals dels àmbits esmentats.

Recomanem consultar els apartats de la web dedicats a:

 • Marcatge CE, on es pot veure la legislació específica que afecta les joguines i altres articles.
 • Productes homologats
 • Productes químics, on es pot veure els límits de les substàncies químiques.

Així com els enllaços de l’apartat Més informació d’aquesta pàgina, des d’on es pot accedir a webs d’Internet d’altres entitats i organismes.

[Seguretat dels productes] pdf

 

Més informació

Agència Catalana de Consum - Normativa de consum
http://www.consum.cat/ecofin_webacc/AppJava/frontend/normatives.jsp?idioma=1 enllaç web
L’Agencia Catalana de Consum disposa d’una base de dades de normativa aplicable als productes de consum.
(Agència Catalana de Consum. Accés lliure. Actualitzada)


EU Consumer Law Compendium
http://www.eu-consumer-law.org/ enllaç web
Base de dades de normativa de consum de la Unió Europea.
(Comissió Europea i altres organismes. Accés lliure. Actualitzada)


Instituto Nacional de Consumo
http://www.consumo-inc.es/Seguridad/normativa/home.htm enllaç web
Accés a normativa relativa als productes de consum.
(Instituto Nacional de Consumo. Accés lliure. Actualitzada)


Legislació Medi ambient i habitatge
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio/iniciDNN.jsp?ComponentID=107410&SourcePageID=593#1 enllaç web
Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, des d’on es pot accedir a la legislació de medi ambient.
(Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. Accés lliure. Actualitzada)


Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - Legislación
http://www.mma.es/portal/secciones/normativa/ enllaç web
Pàgina web del Ministeri dedicada a la legislació de l’àmbit del medi ambient.
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Accés lliure. Actualitzada)


Ministerio de Sanidad y Consumo. Productos químicos. Legislación
http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/legislacion.htm enllaç web
Pàgina web del Ministeri dedicada a la legislació sobre seguretat dels productes químics.
(Ministerio de Sanidad y Consumo. Accés lliure. Actualitzada)


SCADPlus Etiquetado y embalaje de los productos
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_es.htm enllaç web
Pàgina web de la Unió Europea relativa a legislació d’etiquetatge de productes alimentaris i no alimentaris.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)


SCADPlus Medio ambiente
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_es.htm enllaç web
Pàgina web de la Unió Europea relativa a legislació de medi ambient.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya