Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Marc normatiu > Seguretat dels productes > Marcatge CE

Marcatge CE

Quins aparells i/o productes estan regulats?

La legislació europea de marcatge CE afecta un conjunt de productes i aparells des del punt de vista de la seguretat:

 • Aparells a gas
 • Articles pirotècnics
 • Ascensors
 • Embarcacions d’us recreatiu
 • Calderes d’aigua calenta
 • Equips a pressió i aparells simples
 • Equips terminals de radiocomunicacions i de telecomunicacions
 • Equips de protecció individual
 • Equips per a atmosferes explosives
 • Equips marins
 • Explosius per a ús civil
 • Instruments de mesura
 • Instruments de pesatge de funcionament no automàtic
 • Joguines
 • Màquines
 • Material elèctric en baixa tensió
 • Productes sanitaris, implantables i de diagnòstic in vitro
 • Productes de la construcció
 • Transport públic per cable

També es regula un fenomen físic, la compatibilitat electromagnètica


Documents i guies relatius al marcatge CE

Marcatge CE en general

[Marcatge CE]

- Conceptes bàsics sobre el Nou Enfocament i l’Enfocament Global. Ministeri d’Industria, Turisme i Comerç
- Directives i normes de nou enfocament. (en anglès)
- Guia Virtual del Marcatge CE de la Junta de Andalucía.
- Informació de les directives europees relatives a productes industrials. Ministeri d’Industria, Turisme i Comerç

Ascensors
- Guia d'aplicació de la Directiva 95/16/CE d'ascensors. (en anglès)

Compatibilitat electromagnètica
- Guia d’aplicació de la Directiva 2004/108/CE de compatibilitat electromagnètica. (en anglès) pdf [PDF - 340Kb]
- Informació addicional de la Directiva 2004/108/CE de compatibilitat electromagnètica. (en anglès) pdf [PDF - 54Kb]

Equips a pressió
- Guies d'aplicació de la Directiva d'equips a pressió. pdf [PDF - 2,7Mb]
- Annex Directiva d'equips a pressió. Notes. pdf [PDF - 4,4Mb]

Equips de protecció individual
- Guia d'aplicació de la Directiva 89/686/CE d'equips de protecció individual EPI's (en anglès)

Equips per a atmosferes explosives
- Guia Atex sobre els aparells i sistemes de protecció per a us en atmosferes potencialment explosives. pdf [PDF - 2,7Mb]

Joguines
- Document aclaratori per a l'aplicació de la Directiva 2009/48/CE. pdf [PDF - 1,26Mb]
- Guia per a l'aplicació de la Directiva 2009/48/CE: expedient del producte. pdf [PDF - 1,77Mb]
- Documents guia del Grup Expert de Seguretat de Joguines (en anglès).

Material elèctric de baixa tensió
- Guia d’aplicació de la Directiva 2006/95/CE de baixa tensió. (en anglès) pdf [PDF - 439Kb]
- Documents guia del Grup Expert de Seguretat de Joguines (en anglès).

Màquines
????? - Preguntes sobre la transició de la Directa 98/37/CE a la Directiva 2006/42/CE. pdf [PDF - 22Kb]
- Guia d’aplicació de la Directiva 2006/42/CE de màquines

Productes de la construcció
- Transició de la Directiva 89/106/CEE al Reglament 305/2011. (en anglès)


Quines administracions?

Les disposicions legals relatives al marcatge CE procedeixen de la Unió Europea i formen part de les polítiques anomenades de nou enfocament i d’enfocament global que pretenen eliminar les barreres tècniques dins de la Unió Europea per facilitar la creació del mercat únic de béns i serveis.

Aquestes disposicions (directives) harmonitzen la legislació relativa a la seguretat dels productes subjectes al marcatge CE. Com que es tracta de directives, cal que cada Estat membre les adapti a la seva legislació.


Quins tràmits i requisits legals cal complir?

La legislació de marcatge CE afecta principalment els fabricants i els importadors dels productes i estableix un conjunt de procediments que s’han de seguir per garantir el compliment dels requisits essencials de seguretat establerts per cada directiva. Els procediments varien per cada directiva, però en trets generals estableixen el següent:

 • Complir els requisits essencials de seguretat establerts per la directiva corresponent; a partir de les especificacions de les normes tècniques europees harmonitzades.
 • Avaluar la conformitat del producte respecte a la directiva en les fases:
  • Disseny, mitjançant els assaigs o estudis corresponents.
  • Producció, mitjançant un control de la qualitat, preferiblement basat en les normes ISO 9000.
 • Elaborar la documentació tècnica requerida.
 • Presentar la documentació a l’organisme notificat corresponent (aquest tràmit afecta un número limitat de productes d’algunes directives).
 • Redactar la Declaració CE de conformitat i lliurar-la al client.
 • Col·locar el logotip del marcatge CE en el producte i/o en l’embalatge.


Com accedir a la legislació de marcatge CE?

Es pot accedir al text complet de totes les disposicions legals relatives al marcatge CE a través de l’opció del menú Cercador.


Quina legislació més cal tenir en compte?

Els fabricants de productes també han de tenir en compte altres aspectes com la seguretat dels treballadors, el medi ambient, la limitació de l’ús de substàncies químiques, i els drets dels consumidors.

Per aquest motiu, a part de la legislació pròpia de marcatge CE, és convenient conèixer si el nostre producte està afectat per alguna de les disposicions legals dels àmbits esmentats.

Recomanem consultar els apartats de la web dedicats a:

 • Seguretat dels productes, on es pot veure la legislació específica que afecta els productes de consum.
 • Productes químics, on es pot veure els límits de les substàncies químiques.

Així com els enllaços de l’apartat Més informació d’aquesta pàgina, des d’on es pot accedir a webs d’Internet d’altres entitats i organismes.

 

Més informació

Agència Catalana de Consum - Normativa de consum
http://www.consum.cat/ecofin_webacc/AppJava/frontend/normatives.jsp?idioma=1
L’Agència Catalana de Consum disposa d’una base de dades de normativa aplicable als productes de consum.
(Agència Catalana de Consum. Accés lliure. Actualitzada)


Enterprise and Industry. New Approach
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-approach/index_en.htm
Comisió Europea. Empresa i industria. Nou enfocament
Inclou informació de les Directives, normes harmonitzades i vigilància de mercats.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)

EU Consumer Law Compendium
http://www.eu-consumer-law.org/
Base de dades de normativa de consum de la Unió Europea.
(Comissió Europea i altres organismes. Accés lliure. Actualitzada)

European Committee for Standardization. CEN
CEN standards programme in the 'New Approach' area

http://newapproach.cen.eu/dirlist.asp
Es poden consultar quines normes o projectes de normes harmonitzades europees per a cada Directiva, i fins i tot d’acord a criteri concrets.
(Comité Europeu per la Normalització. Accés lliure. Actualitzada)


Instituto Nacional de Consumo
http://www.consumo-inc.gob.es/guiaCons/codigoCom.htm?id=37
Accés a normativa relativa als productes de consum.
(Instituto Nacional de Consumo. Accés lliure. Actualitzada)


Legislació Medi ambient i habitatge
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.14fa444b994def145f13ae92b0c0e1a0
Web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Generalitat de Catalunya. Accés lliure. Actualitzada


Legislación de seguridad industrial. Directivas comunitarias
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/LegislacionComunitaria.aspx
Pàgina web del Ministeri dedicada a les Directives de Marcatge CE.
(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Accés lliure, cal registrar-se. Actualitzada)

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - Legislación
http://www.mma.es/portal/secciones/normativa/
Pàgina web del Ministeri dedicada a la legislació de l’àmbit del medi ambient.
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Accés lliure. Actualitzada)

New Approach Standardisation in the Internal Market
http://www.newapproach.org/
Web relativa al nou enfocament, desenvolupada pels tres organismes europeus de normalització (CEN - Comitè Europeu de Normalització, CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica i ETSI - Institut Europeu de Normes sobre Telecomunicacions) juntament amb la Comissió Europea i l’EFTA (European Free Trade Association). Proporciona accés a les directives i les referències de les normes europees.
(Comissió Europea i altres organismes. Accés lliure. Actualitzada)

Normativa i criteris. Departament de Treball
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/equips-de-treball-i-maquines/
Web del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya des d’on es pot accedir a la legislació de riscos laborals.
(Departament de Treball. Generalitat de Catalunya. Accés lliure. Actualitzada)

SCAD Plus Armonización técnica
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/technical_harmonisation/index_es.htm
Pàgina web de la Unió Europea relativa a legislació de Marcatge CE.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya