Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Marc normatiu > Metrologia

Metrologia

Quins aparells i/o productes estan regulats?

La metrologia legal estableix els requisits legals relatius a les mesures i els seus instruments, concretament a aquells instruments els resultats dels quals poden tenir influència sobre la transparència de les transaccions comercials, la salut o la seguretat dels usuaris i els consumidors, com també sobre el medi ambient.

Aquesta activitat reguladora es coneix com a control metrològic. A continuació es presenta una relació dels aparells que estan regulats per disposicions legals vigents; no s’inclouen, però, els que estan afectats per disposicions legals derogades.

Aigua:

 • Comptadors d’aigua

Electricitat:

 • Comptadors elèctrics estàtics d’energia activa en corrent altern
 • Comptadors elèctrics d’inducció d’ús corrent
 • Equips de mesura d’energia elèctrica

Energia tèrmica:

 • Comptadors d’energia tèrmica

Gasos:

 • Comptadors de volum de gas
 • Mesuradors de gasos d’escapament dels vehicles amb motor d’encesa amb guspira (gasolina)
 • Opacímetres per als gasos d’escapament dels vehicles amb motor d’encesa per compressió (dièsel)

Hidrocarburs:

 • Assortidors de carburant
 • Assortidors de GLP
 • Sistemes de mesura instal·lats en camions cisterna per al transport de gasolines i gasoils
 • Sistemes de mesura instal·lats en camions cisterna per al transport de GLP

Instruments especials:

 • Alcoholímetres, aeròmetres i taules alcoholimètriques
 • Cinemòmetres (radars)
 • Comptadors de màquines recreatives i d’atzar
 • Comptadors taquicronomètrics (taxímetres)
 • Etilòmetres
 • Instruments per determinar el contingut del sucre en el most
 • Instruments de mesura per a l’arqueig de les cisternes dels vaixells
 • Refractòmetres, instruments de mesura del contingut de sucre en el most
 • Sistemes per comptar i controlar l’afluència de persones a locals públics
 • Sonòmetres, sonòmetres integradors-mitjanadors i calibradors sonors
 • Tacògrafs

Massa, força i pesada:

 • Cèl·lules de càrrega
 • Equips de visualització electrònics per a instruments de pesatge
 • Instruments de pesatge de funcionament no automàtic (IPFNA)

Mesures de dimensions:

 • Cintes mètriques
 • Flexòmetres
 • Instruments per a mesures dimensionals
 • Regles

Preenvasaments:

 • Botelles utilitzades com a recipients de mesura
 • Instruments de pesatge de funcionament automàtic (IPFA). Bàscules, seleccionadors, totalitzadors
 • Instruments gravimètrics per omplir de funcionament automàtic
 • Productes preenvasats

Pressió:

 • Manòmetres mecànics o simples
 • Manòmetres electrònics compensats o de columna
 • Manovacuòmetres, i vacuòmetres per a líquids, vapors i gasos
 • Manòmetres per a pneumàtics de vehicles a motor

Temps i freqüència

Termometria i calorimetria:

 • Termòmetres i registradors de temperatura (termògrafs) per al transport, emmagatzematge, distribució i control de productes ultracongelats per al consum humà

Unitats de mesura:

 • Mesures materialitzades
 • Patrons nacionals de mesura


Quines administracions?

Les disposicions legals relatives al control metrològic procedeixen en gran part de la Unió Europea dins de les polítiques anomenades de nou enfocament i d’enfocament global, que pretenen eliminar les barreres tècniques dins de la Unió Europea per facilitar la creació del mercat únic de béns i serveis.

Aquestes disposicions (directives) harmonitzen la legislació relativa als productes afectats, i estableixen que la conformitat respecte a les directives s’indica mitjançant el marcatge CE. Com que es tracta de directives, cal que cada Estat membre les adapti a la seva legislació.

No obstant això, val a dir que encara queden alguns productes que no estan dins de l’àmbit de les disposicions anomenades de marcatge CE i estan regulats per directives més antigues o bé per reglamentació d’àmbit nacional.

També cal remarcar que les disposicions comunitàries de marcatge CE regulen els aspectes que afecten els productes fins a la seva comercialització i/o posada en servei. De manera complementària, els estats membres regulen els aspectes relatius a la verificació periòdica i a la verificació després d’una reparació o modificació dels aparells.

Finalment, cal indicar que les competències executives estan en mans de les diferents comunitats autònomes i, per tant, és on cal adreçar-se per realitzar la majoria dels tràmits.


Quins tràmits i requisits legals cal complir?

La legislació de metrologia afecta els fabricants, els importadors, els comercialitzadors, els reparadors o aquells que cedeixen en arrendament els aparells, i els propietaris i/o usuaris dels diferents aparells, mitjans o sistemes de mesura.

A continuació es descriuen els principals tràmits que afecten els diferents agents implicats, en funció de si el control metrològic segueix les directrius del marcatge CE o si segueix normativa diferent.


Aparells, mitjans o sistemes de mesura segons el marcatge CE

  Fabricants / importadors Comercialitzadors Reparadors o modificadors d'aparells Arrendament d'aparells Propietaris / usuaris
Complir els requisits essencials de seguretat          
Avaluar la conformitat del producte en les fases de disseny i producció          
Elaborar la documentació tècnica requerida          
Presentar la documentació a l'organisme notificat corresponent si escau          
Redactar la Declaració CE de conformitat i lliurar-la al client          
Col·locar el logotip del marcatge CE          
Realitzar la inscripció al Registre de Control Metrològic i efectuar la renovació corresponent          
Sol·licitar la verificació periòdica          
Emplenar la documentació corresponent després d'una reparació o modificació          
Col·locar la marca corresponent després d'una reparació o modificació          
Col·laborar amb l'Administració competent a efectes de les accions de vigilància i inspecció          


Aparells, mitjans o sistemes de mesura que no segueixen el marcatge CE

  Fabricants / representants establerts a la UE Comercialitzadors Reparadors o modificadors d'aparells Arrendament d'aparells Propietaris / usuaris
Obtenir l'aprovació (autorització) de model segons normativa estatal          
Obtenir l'aprovació CEE de model          
Obtenir el certificat d'assaig metrològic per als instruments de pesatge          
Realitzar la verificació primitiva si escau          
Obtenir la verificació CE de model si escau          
Realitzar la inscripció al Registre de Control Metrològic i efectuar la renovació corresponent          
Sol·licitar la verificació periòdica          
Emplenar la documentació corresponent després d'una reparació o modificació          
Col·locar la marca corresponent després d'una reparació o modificació          
Col·laborar amb l'Administració competent a efectes de les accions de vigilància i inspecció          


Com es pot accedir a la legislació de metrologia?

Es pot accedir al text complet de totes les disposicions legals relatives al marcatge CE a través de l’opció del menú Cercador.


Quina legislació més cal tenir en compte?

Els fabricants de productes també han de tenir en compte altres aspectes com la seguretat dels treballadors, el medi ambient i la limitació de l’ús de substàncies químiques.

Per aquest motiu, a part de la legislació pròpia de metrologia, és convenient conèixer si el nostre producte està afectat per alguna de les disposicions legals dels àmbits esmentats.

Recomanem consultar els apartats de la web dedicats a:

 • Marcatge CE
 • Productes químics

Així com els enllaços de l’apartat Més informació d’aquesta pàgina, on es pot accedir a webs d’Internet d’altres entitats i organismes.


Organismes autoritzats de verificació metrològica

[Instrucció 17/2012 de liquidació i justificació de les taxes recaptades per la prestació de serveis de verificació dels organismes autoritzats de verificació metrològica] pdf

[Actuacions] pdf

[Relació d'organismes de control metrològic d'instruments de mesura designats a les comarques catalanes] pdf

[Relació d'organismes autoritzats de verificació metrològica d'instruments de mesura designats a les comarques catalanes] pdf

[Taules actualitzables de les pòlisses de responsabilitat civil] pdf


Més informació

Centro Español de Metrología
http://www.cem.es
Pàgina web del Centro Español de Metrología, que té assignades diverses funcions en l’àmbit de la metrologia.
(Centro Español de Metrología. Accés lliure. Actualitzada)


Enterprise and Industry. New Approach
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-approach/index_en.htm
Comissió Europea. Empresa i indústria. Nou enfocament
Inclou informació de les directives, normes harmonitzades i vigilància de mercats.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)


European Committee for Standardization. CEN
CEN standards programme in the 'New Approach' area

http://newapproach.cen.eu/dirlist.asp
Es poden consultar les normes o projectes de normes harmonitzades europees per a cada directiva, i fins i tot d’acord amb criteris concrets.
(Comitè Europeu per a la Normalització. Accés lliure. Actualitzada)


Legislación de seguridad industrial. Directivas comunitarias
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/LegislacionComunitaria.aspx
Pàgina web del Ministeri dedicada a les directives de marcatge CE.
(Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Accés lliure, cal registrar-s’hi. Actualitzada)


New Approach Standardisation in the Internal Market
http://www.newapproach.org/
Web relativa al nou enfocament, desenvolupada pels tres organismes europeus de normalització (CEN, Comitè Europeu per a la Normalització; CENELEC, Comitè Europeu per a la Normalització Electrotècnica; i ETSI, Institut Europeu de Normes sobre Telecomunicacions) juntament amb la Comissió Europea i l’EFTA (European Free Trade Association). Proporciona accés a les directives i a les referències de les normes europees.
(Comissió Europea i altres organismes. Accés lliure. Actualitzada)


OGE – Oficina de Gestió Empresarial
http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/
Pàgina web de l’Oficina de Gestió Empresarial dedicada a la metrologia legal.
(Oficina de Gestió Empresarial. Accés lliure. Actualitzada)


OIML – Organització Internacional de Metrologia Legal
http://www.oiml.org/
Pàgina web de l’OIML, organisme de referència en l’àmbit internacional pel que fa a la metrologia legal.
(Organització Internacional de Metrologia Legal. Accés lliure en part, algunes zones estan reservades als membres. Actualitzada)


SCADPlus: Armonización técnica
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/technical_harmonisation/index_es.htm
Pàgina web de la Unió Europea relativa a legislació de marcatge CE.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)


SCADPlus: Instrumentos de medida
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/technical_harmonisation/l21009b_es.htm
Pàgina web de la Unió Europea dedicada a la normativa de marcatge CE dels instruments de mesura.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)


SCADPlus: Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/technical_harmonisation/mi0021_es.htm
Pàgina web de la Unió Europea dedicada a la normativa de marcatge CE dels instruments de pesatge de funcionament no automàtic.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)


Welmec
http://www.welmec.org/
Pàgina web de l’organisme Welmec que aplega els organismes nacionals de la Unió Europea dedicats a la metrologia.
(Welmec. Accés lliure. Actualitzada)

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya