Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Marc normatiu > Seguretat dels productes > Productes homologats

Productes homologats

Quins productes estan regulats?

L'homologació de productes (prototipus, tipus o models) és un tipus de certificació establerta per una Administració pública, que implica el reconeixement oficial de que es compleixen els requeriments obligatoris, definits en especificacions tècniques o normes.

Aquesta modalitat de certificació, establerta per l’Administració espanyola des d’abans de l’entrada a la Unió Europea, s’ha anat derogant i/o substituint principalment pels sistemes establerts per la legislació europea de Marcatge CE.

Actualment s’han d’homologar els productes següents:

Productes de la construcció:

 • Aixetes sanitàries
 • Aparells sanitaris ceràmics: aigüeres i plats de dutxa
 • Armadures actives d’acer per formigó pretensat
 • Canelobres metàl·lics. Derogat parcialment
 • Ciments
 • Detectors de monòxid de carboni
 • Filferros trefilats
 • Formigó preparat
 • Productes de llana de vidre utilitzats per a l’aïllament tèrmic
 • Productes de poliestirè expandit per a l’aïllament tèrmic
 • Tubs d’acer soldat

Altres productes:

 • Cables elèctrics conductors nus d’alumini-acer
 • Productes galvanitzats en calent
 • Tubs d’acer inoxidable soldat


Quines administracions?

La disposicions legals relatives a la homologació dels productes procedeixen de l’Administració de l’Estat.


Quins tràmits i requisits legals cal complir?

La legislació d’homologació dels productes s’adreça principalment als fabricants, importadors i/o distribuïdors dels productes.

En la majoria dels casos es preveuen dues vies per obtenir la homologació:

 • Complir els tràmits establerts d’homologació del producte a través de l’Administració corresponent.
 • Obtenir la certificació de conformitat a normes a través de l’organisme de certificació autoritzat.

Els requisits legals que cal complir per obtenir la homologació són els següents:

Requisits legals Fabricants / distribuïdors
Complir les especificacions tècniques establertes per la legislació corresponent  
Realitzat els assaigs i proves establerts per la legislació corresponent  
Sol·licitar la homologació a l'Administració competent, aportant la documentació corresponent  
Sol·licitar la certificació de conformitat de la producció a l'Administració competent, aportant la documentació corresponent  


Com accedir a la legislació d’homologació de productes?

Es pot accedir al text complet de totes les disposicions legals relatives a l’homologació dels productes a través de l’opció del menú Cercador.


Quina legislació més cal tenir en compte?

Els fabricants de productes també han de tenir en compte altres aspectes com el medi ambient, la limitació de l’ús de substàncies químiques, la lliure circulació de mercaderies dins de la Unió Europea i els drets dels consumidors.

Per aquest motiu, a part de la legislació pròpia d’homologació dels productes, és convenient saber si el nostre producte està afectat per alguna de les disposicions legals dels àmbits esmentats.

Recomanem consultar els apartats de la web dedicats a:

 • Marcatge CE
 • Productes químics, on es pot veure els límits de les substàncies químiques.

Així com els enllaços de l’apartat Més informació d’aquesta pàgina, des d’on es pot accedir a webs d’Internet d’altres entitats i organismes.

 

Més informació

Agència Catalana de Consum - Normativa de consum
http://www.consum.cat/ecofin_webacc/AppJava/frontend/normatives.jsp?idioma=1 enllaç web
L’Agència Catalana de Consum disposa d’una base de dades de normativa aplicable als productes de consum.
(Agència Catalana de Consum. Accés lliure. Actualitzada)


EU Consumer Law Compendium
http://www.eu-consumer-law.org/ enllaç web
Base de dades de normativa de consum de la Unió Europea.
(Comissió Europea i altres organismes. Accés lliure. Actualitzada)


Instituto Nacional de Consumo
http://www.consumo-inc.es/Seguridad/normativa/home.htm enllaç web
Accés a normativa relativa als productes de consum.
(Instituto Nacional de Consumo. Accés lliure. Actualitzada)


Legislació Medi ambient i habitatge
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio/iniciDNN.jsp?ComponentID=107410&SourcePageID=593#1 enllaç text
Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, des d’on es pot accedir a la legislació de medi ambient.
(Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. Accés lliure. Actualitzada)


Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - Legislación

http://www.mma.es/portal/secciones/normativa/ enllaç web
Pàgina web del Ministeri dedicada a la legislació de l’àmbit del medi ambient.
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Accés lliure. Actualitzada)


Ministerio de Sanidad y Consumo. Productos químicos. Legislación
http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/legislacion.htm enllaç web
Pàgina web del Ministeri dedicada a la legislació sobre seguretat dels productes químics.
(Ministerio de Sanidad y Consumo. Accés lliure. Actualitzada)


SCADPlus Etiquetado y embalaje de los productos
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_es.htm enllaç web
Pàgina web de la Unió Europea relativa a legislació d’etiquetatge de productes alimentaris i no alimentaris.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)


SCADPlus Medio ambiente
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_es.htm enllaç web
Pàgina web de la Unió Europea relativa a legislació de medi ambient.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya