Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Marc normatiu > Seguretat dels vehicles

Seguretat dels vehicles

Requeriments de seguretat dels tallers de reparació de vehicles que manipulen vehicles elèctrics pdf [PDF - 1MB]
Quaderns de seguretat industrial

Quins vehicles estan regulats?

La normativa relativa a la circulació i l’homologació dels vehicles i dels seus components recull els tipus següents:

 • Automòbils
 • Autobusos i autocars
 • Autocaravanes
 • Bicicletes
 • Ciclomotors
 • Camions i furgonetes
 • Motocicletes i quads
 • Remolcs i semiremolcs
 • Tractors agrícoles, motocultors i altres vehicles agrícoles
 • Tractors d’obres, maquinària d’obres
 • Tractors turístics
 • Troleibusos
 • Vehicles de tracció animal
 • Vehicles mixtos (transport de persones i mercaderies)
 • Vehicles militars

Aquesta normativa afecta els vehicles nous fabricats o importats, els de segona mà que s’hagin importat i les reformes dels vehicles.

També es preveuen en aquest apartat altres activitats relatives als vehicles:

 • Desballestament dels vehicles
 • Empreses instal·ladores de tacògrafs i de limitadors de velocitat
 • Tallers de reparació de vehicles


Quines administracions?

La normativa que regula la circulació de vehicles és estatal. Aquesta normativa es basa, pel que fa als aspectes tècnics de construcció dels vehicles, en la legislació d’homologació dels vehicles, les seves parts i peces, la qual té en compte normativa diversa per accedir a l’homologació:

 • Directives europees
 • Reglaments anomenats de Ginebra, o reglaments CEPE/ONU
 • Reglaments estatals i/o normes UNE o EN per a les bicicletes, per a algunes parts i/o aspectes dels tractors agrícoles i els tacògrafs

La normativa referent als tallers de reparació de vehicles vigent a Catalunya és d’àmbit autonòmic.


Quins tràmits i requisits legals cal complir?

Els tràmits i requisits legals en l’àmbit dels vehicles afecten:

 • Fabricants i/o importadors de vehicles i/o de les seves parts i peces, inclosos els carrossers.
 • Distribuïdors i/o comercials de vehicles i/o de les seves peces.
 • Empreses que realitzen reformes dels vehicles.
 • Empreses instal·ladores de limitadors de velocitat i de tacògrafs.
 • Inspecció tècnica de vehicles (ITV).
 • Tallers de reparació de vehicles.
 • Propietaris, arrendataris i/o conductors dels vehicles.

A continuació es presenta un resum dels tràmits.

Fabricants, importadors, distribuïdors i propietaris/arrendataris dels vehicles

Tràmits Fabricants / Importadors Distribuïdors / Comercials Reformes de vehicles Propietaris / Arrendataris
Homologació nacional / Homologació de tipus CE / Certificat conformitat CE        
Conformitat de la producció        
Fitxa de característiques tècniques        
Fitxa de característiques tècniques reduïda        
Projecte tècnic de reforma        
Obtenció del certificat per a la circulació        
Matriculació        
Transmissió        
Baixa definitiva del vehicle        

Tallers de reparació de vehicles

 • Estar inscrits en el Registre d’Establiments Industrials.
 • Disposar en plantilla d’un responsable tècnic, a temps complet, que tingui com a mínim una titulació de Formació Professional de segon grau en automoció, cicles formatius adients o titulació equivalent.
 • Tenir a la façana de l’edifici o en un lloc visible des de l’exterior, la placa-distintiu que li correspongui d’acord amb el model establert per la normativa vigent.

Per altra banda, les diferents empreses de serveis citades anteriorment (empreses instal·ladores de limitadors de velocitat, de tacògrafs i centres tècnics de tacògrafs) han de complir amb el tràmit d’inscripció en el Registre d’Establiments Industrials.

Per tal de conèixer en detall els tràmits i disposar dels formularis corresponents, es recomana accedir a l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) a partir de l’opció del menú Quins tràmits?


Com accedir a la legislació de vehicles?

Es pot accedir al text complet de totes les disposicions legals relatives a vehicles a través de l’opció del menú Cercador.


Quina legislació més cal tenir en compte?

Els fabricants, importadors i distribuïdors de vehicles també han de tenir en compte altres aspectes com el medi ambient, la limitació de l’ús de substàncies químiques i els drets dels consumidors.

Per aquest motiu, a part de la legislació pròpia de vehicles, és convenient conèixer si el nostre producte està afectat per alguna de les disposicions legals dels àmbits esmentats.

Recomanem consultar els apartats del web dedicats a:

 • Productes químics, on es pot veure els límits de les substàncies químiques.

Així com els enllaços de l’apartat Més informació d’aquesta pàgina, des d’on es pot accedir a pàgines d’Internet d’altres entitats i organismes.

 

Més informació

Enterprise Automotive industrie. List of directives and regulations
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/directives/index.htm
Pàgina web de la Comissió Europea dedicada a la legislació sobre vehicles.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)


Enterprise Automotive industrie. UN/ECE Regulations
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/unece/index_en.htm
Pàgina web de la Comissió Europea dedicada als Reglaments CEPE/ONU.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)


Legislació Medi ambient i habitatge
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio/iniciDNN.jsp?ComponentID=107410&SourcePageID=593#1
Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, des d’on es pot accedir a la legislació de medi ambient.
(Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. Accés lliure. Actualitzada)


Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - Legislación
http://www.mma.es/portal/secciones/normativa/
Pàgina web del Ministeri dedicada a la legislació de l’àmbit del medi ambient.
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Accés lliure. Actualitzada)


Registro Nacional de Fabricantes y Representantes de Vehículos. Legislación española
http://www.mityc.es/industria/vehiculos/Legislacion/LegislacionNacional/Paginas/IndexLegislacionNacional.aspx
Pàgina web del Ministeri dedicada a la legislació de vehícles.
(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Accés lliure. Actualitzada)


SCAD Plus Armonización técnica para los vehículos a motor
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l21037_es.htm
Pàgina web de la Unió Europea relativa a legislació sobre vehícles.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)

SCADPlus Medio ambiente
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_es.htm
Pàgina web de la Unió Europea relativa a legislació de medi ambient.
(Comissió Europea. Accés lliure. Actualitzada)


UNECE – Transport division – Vehicle regulations
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html
Pàgina web on es pot accedir a tots els Reglaments CEPE/ONU.
(UNECE – United Nations Economic Commission for Europe. Accés lliure. Actualitzada)

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya