Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Marc normatiu > Seguretat de les instal·lacions

Seguretat de les instal·lacions

Quines instal·lacions estan regulades?

Les instal·lacions, així com els aparells i els equips que les constitueixen, i que estan regulats són els següents:

pressio.jpg

Equips a pressió:

 • Calderes
 • Centrals generadores d’energia elèctrica
 • Refineries i plantes petroquímiques
 • Dipòsits criogènics
 • Ampolles d’equips respiratoris autònoms
 • Recipients a pressió transportables

Nota aclaridora sobre l'obligació que tenen algunes empreses instal·ladores / mantenidores d'equips de pressió, de presentar el model EP-8 i EP-7 a un organisme de control (NA - EP 1/2019) [PDF - 126 Kb]

 
elevadors.jpg

Aparells elevadors:

 • Aparells elevadors per a obres
 • Aparells elevadors de propulsió hidràulica
 • Ascensors
 • Carretons de manutenció (toros)
 • Grues mòbils autopropulsades i grues torre desmuntables
 

Models de certificats per empreses de conservació d'ascensors, segons la disposició transitòria 2a de l'Ordre EMO/254/2013, de 10-10-2013.

 • Aclariments a la data límit d'ús de les normes harmonitzades EN 81- 1:1998+A3:2009 i EN 81-2:1998+A3:2009 [PDF - 69Kb]
 • Instrucció 4/2016, de 21 d'octubre, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual es modifica la Instrucció 6/2013, de 3 de desembre, per la qual s’aproven els procediments d’actuació dels organismes de control en l’àmbit reglamentari dels ascensors . [ PDF - 69Kb ]
 • Certificat de competència professional de conservació d'ascensors . [DOC - 15Kb]
 • Nota aclaridora a la instrucció 6/2013 per la qual s'aproven els procediments d'actuació dels organismes de control en l'àmbit reglamentari dels acensors. [PDF - 536Kb]
 • Relació de certificacions d'empresa de competència professional de conservador d'ascensors. [DOC - 29Kb]
 •  
  combust.jpg

  Combustibles:

  • Gasos combustibles
  • Gasos liquats del petroli (GLP)
  • Productes petrolífers líquids
   

  Nota aclaridora sobre l’obligatorietat d’aplicació de la norma UNE 60670:2014 en instal·lacions receptores pdf [PDF - 458Kb]


  Campanya de seguretat en instal·lacions de gas domèstiques pdf [PDF - 804Kb]
  Consells per a les instal·lacions que s'alimenten amb gas envasat pdf [PDF - 230Kb]

  Els objectius d’aquesta campanya són:

  • Promoure i conscienciar a la ciutadania de l’ús segur de les instal·lacions domèstiques de gas.
  • Promoure el manteniment preventiu de les instal·lacions per part dels usuaris i la importància de les revisions i les inspeccions.
  • Millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions.
  Vídeo campanya
   
  ener_renov.jpg

  Energies renovables:

  • Energia eòlica
  • Energia solar tèrmica i solar fotovoltaica
  • Producció en règim especial. Cogeneració
   
  incendis.jpg

  Instal·lacions de protecció contra incendis

  Nota aclaridora sobre les inspeccions periòdiques de les instal·lacions de protecció contra incendis en establiments industrials (NA-PCI 1/2019) pdf [PDF - 111Kb]

  Instrucció 1/2019, de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en relació al procediment a seguir en l'aplicació de la disposició transitòria quarta del Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), aprovat pel Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, sobre la primera inspecció periòdica de les instal·lacions existents pdf [PDF - 71Kb]

  Requisits, procediment per a la seva autorització i obligacions que han de complir les entitats que actuen a Catalunya com a centres de formació en matèria d'instal·lacions de protecció de contra incendis pdf [PDF - 317Kb]

   
  electr.jpg

  Instal·lacions elèctriques:

  • Alta tensió
   Nota aclaridora sobre la documentació necessària per efectuar els tràmits contractuals associats a les instal·lacions d'alta tensió davant les empreses distribuïdores elèctriques.
   pdf [PDF - 541Kb]

  • Reglament 548/2014


  • Baixa tensió
   - Adaptació del Reial Decret 842/2002 (REBT) a la publicació del Reglament delegat 2016/364 que desplega el Reglament (UE) núm. 305/2011, i estableix les classes de reacció al foc dels cables elèctrics.
   pdf [PDF - 108Kb]
   - Nota aclaridora relativa els tràmits d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió davant de les empreses distribuïdores elèctriques. Catalunya. Febrer 2019. pdf [PDF - 680Kb]
   - Consells de seguretat per a un ús segur de la instal·lació elèctrica a la vostra llar pdf [PDF - 610Kb]
   
  aigua.jpg Instal·lacions interiors d’aigua i de sanejament
   
  fred.jpg

  Instal·lacions frigorífiques

  Informe sobre les canonades d'instal·lacions frigorífiques i l'aplicació de la directiva d'equips a pressió pdf [PDF - 200Kb]

   
  radioact.jpg

  Instal·lacions radioactives:

  • Centrals i instal·lacions nuclears (1a categoria)
  • Instal·lacions radioactives (2a i 3a categoria)
  • Instal·lacions de radiologia per a ús mèdic
   
  inst_ter_edif.jpg Instal·lacions tèrmiques en edificis: calefacció, refrigeració, ventilació i producció d’aigua calenta sanitària

  Nota aclaridora sobre la substitució de l'aportació solar mínima per a la producció d'ACS mitjançant bomba de calor aerotèrmica pdf [PDF - 600Kb]
  Nota aclaridora referent a la instal·lació d'escalfadors a gas d'aigua calenta sanitària en habitatges pdf [PDF - 290Kb]

   
  telecom.jpg Telecomunicacions
   

  [Seguretat de les instal·lacions] pdf


  Quines administracions?

  La principal administració implicada en l’elaboració i publicació dels reglaments de seguretat de les instal·lacions és l’Administració estatal. En l’àmbit de les comunitats autònomes, i en funció de les seves competències, s’acostumen a publicar disposicions legals que complementen els reglaments estatals. En aquestes disposicions legals d’àmbit autonòmic es regulen alguns aspectes tècnics, els relatius a la legalització, la inspecció i el control de les instal·lacions, i als carnets dels instal·ladors.

  De moment, la Unió Europea no ha elaborat disposicions legals per harmonitzar la legislació dels estats membres relativa a la seguretat de les instal·lacions.


  Quins tràmits i requisits legals cal complir?

  Els tràmits i requisits legals que cal complir seran diferents en funció del rol de la persona física o jurídica afectada per la legislació, i de la part del procés d’execució de la instal·lació. Els diferents rols previstos són:

  • Enginyeria: projectista / direcció facultativa.
  • Instal·lador / empresa instal·ladora / empresa mantenidora.
  • Empresa per al control de qualitat en obra (control de materials, d’execució i de posada en marxa).
  • Organisme de control.
  • Propietari i/o usuari de la instal·lació.

  A continuació es presenta un resum dels tràmits i requisits legals que cal complir en funció del rol a desenvolupar en la cadena de valor de la seguretat industrial:

    Documentació tècnica Execució Posada en marxa Legalització Manteniment Inspeccions oficials
  Enginyeria projectista Elaboració del projecte            
  Direcció facultativa   Control d'execució i certificat final d'obra Assistència tècnica a l'empresa instal·ladora Gestió de la legalització      
  Instal·lador / empresa instal·ladora Elaboració memòria tècnica Desenvolupament de l'obra Proves i documentació dels equips "Us built" Gestió de la legalització      
  Empresa per al control de qualitat en obra Control documental Control d'execució Control de proves        
  Organisme de control       Control documental   Inspecció inicial Inspeccions periòdiques
  Empresa mantenidora         Manteniment d'acord amb el Pla de Manteniment    
  Propietari i/o usuari de la instal·lació         Personal propi. Manteniment d'acord amb el Pla de Manteniment    


  També cal tenir en compte que encara que els reglaments de seguretat de les instal·lacions es van renovant (és a dir, es publiquen nous reglaments que deroguen els anteriors), aquests reglaments antics continuen vigents pel que fa a les condicions tècniques de les instal·lacions ja executades i són d’aplicació en el manteniment i la inspecció d’aquestes.

  En canvi, pel que fa al règim de manteniments (revisions periòdiques) i d’inspeccions, s’apliquen els reglaments vigents.

  Per tal de conèixer en detall els tràmits i disposar dels formularis corresponents, es recomana accedir a l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) a partir de l’opció del menú Quins tràmits?


  Com accedir a la legislació de seguretat de les instal·lacions?

  Es pot accedir al text complet de totes les disposicions legals relatives a la seguretat de les instal·lacions a través de l’opció del menú Cercador.


  Quina legislació més cal tenir en compte?

  Les instal·lacions estan formades per un conjunt d’aparells i components que alhora també estan regulats per disposicions legals que recullen part dels aspectes de seguretat, altres aspectes com el medi ambient, l’estalvi d’energia o la lliure circulació de mercaderies dins de la Unió Europea. També cal tenir en compte que les instal·lacions normalment estan ubicades dins d’edificis dedicats a usos diversos i on es realitzen diferents activitats, com ara:

  • Habitatges
  • Indústries
  • Establiments comercials
  • Centres docents
  • Centres sanitaris
  • Establiments públics
  • ... etc.

  Per aquest motiu, a part de la legislació pròpia de seguretat de les instal·lacions, és convenient saber si la nostra instal·lació està afectada per alguna de les disposicions legals dels àmbits esmentats.

  Recomanem consultar l’apartat de la web dedicat al marcatge CE, on es pot veure la legislació específica que afecta els aparells i els seus components, així com els enllaços de l’apartat Més informació d’aquesta pàgina, des d’on es pot accedir a pàgines d’Internet d’altres entitats i organismes.

   

  Més informació

  Legislación sobre seguridad industrial – Legislación nacional
  http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/default.aspx enllaç web
  El Ministeri i amb la col·laboració de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII), pretén fomentar l’accés del públic a la reglamentació de seguretat industrial que s’elabora en aquest departament.
  (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Accés lliure. Vegeu data d’actualització a la pàgina principal)

  Catalunya - Oficina de Gestió Empresarial (OGE)
  http://www.gencat.cat/oge/tramits/index.html enllaç web
  L’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya facilita l’accés als tràmits que afecten les instal·lacions i els productes.
  (Oficina de Gestió Empresarial. Accés lliure. Actualitzada)

  Andalucía - Normativa general – Conserjería de Economía, Innovación y Ciencia

  http://www.juntadeandalucia.es enllaç web
  Accés a la normativa emesa per la Conserjería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
  (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Accés lliure. Actualitzada)

  Asturies - Inspección y control
  http://www.asturias.es enllaç web
  Accés als tràmits que afecten les instal·lacions i els productes.
  (Gobierno del Principado de Asturias. Accés lliure. Actualitzada)

  Illes Balears - Direcció General d’Indústria
  http://www.caib.es enllaç web
  Accés als tràmits que afecten a les instal·lacions.
  (Direcció General d’Indústria. Accés lliure. Actualitzada)


  Las Canarias - Dirección General de Industria y Energía - Normativa
  http://www.gobiernodecanarias.org/industria/guia/normativa.html enllaç web
  Accés a un conjunt de guies sobre la normativa d’instal·lacions.
  (Dirección General de Industria y Energía. Accés lliure. Actualitzada)


  Cantabria - Industria y Energía
  http://www.gobcantabria.es/portal/page?_pageid=80,1884169&_dad=interportal&_schema=INTERPORTAL&topic_id=36406 enllaç web
  Accés a la legislació aplicable a les instal·lacions.
  (Gobierno de Cantabria – Industria y Energía. Accés lliure. Actualitzada)

  Castilla y León - Reglamentación de seguridad industrial
  http://www.jcyl.es/web/jcyl/EconomiaEmpresa/es/Plantilla66y33/1246988958989/_/_/_ enllaç web
  Accés a la reglamentació de seguretat industrial.
  (Junta de Castilla y León. Accés lliure. Actualitzada)


  Extremadura - Industria - Legislación
  http://www.industriaextremadura.com enllaç web
  Accés a la normativa d’instal·lacions i productes.
  (Dirección General de Ordenación Industrial, Energética y Minas. Accés lliure. Actualitzada)


  Galicia - Consejería de Innovación e Industria
  http://economiaeindustria.xunta.es/lexislacion enllaç web
  Accés a la legislació de Galícia.
  (Consejería de Innovación e Industria. Accés lliure. Actualitzada)


  Madrid - Dirección General de Industria, Energía y Minas
  http://www.madrid.org enllaç web
  Accés a la normativa de la Dirección General de Industria, Energia y Minas de la Comunidad de Madrid
  (Dirección General de Industria, Energía y Minas. Accés lliure. Actualitzada)

  Murcia - Dirección General de Industria, Energía y Minas - Legislación
  http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=2240&IDTIPO=100&RASTRO=c831$m enllaç web
  Accés a la legislació relativa a instal·lacions.
  (Dirección General de Industria, Energía y Minas. Accés lliure. Actualitzada)


  Navarra - Legislación de Navarra - Lexnavarra seguridad industrial
  http://www.lexnavarra.navarra.es/ enllaç web
  Accés a la legislació de Navarra.
  (LexNavarra. Accés lliure. Actualitzada)


  Euskadi - Departamento de Industria, Comercio y Turismo - Trámites
  http://www.industria.ejgv.euskadi.net enllaç web
  Accés als tràmits relatius a instal·lacions del País Basc.
  (Departament de Industria, Comercio y Turismo. Accés lliure. Actualitzada)


  La Rioja _ Legislación de instalaciones de seguridad industrial
  http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465307 enllaç web
  Accés als tràmits relatius a instal·lacions de La Rioja.
  (Comunidad autónoma de La Rioja. Accés lliure. Actualitzada)


  València - DOGV - Base de dades
  http://www.docv.gva.es/index.php?id=19 enllaç web
  Base de dades de legislació valenciana.
  (Centre d’Informació i Documentació Juridicoadministrativa de la Generalitat Valenciana. Accés lliure. Actualitzada)

   

   

  Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya