Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Què és InfoNORMA?

El Servei InfoNORMA

El Servei InfoNORMA és un servei d’informació i assessorament creat per iniciativa del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la normativa.

Notícies

- Finalització del termini per les empreses instal·ladores / mantenidores d'instal·lacions de protecció contra incendis que vulguin adequar-se al RD 513/2017 de 22 de maig

- 2a Jornada de la Seguretat de les Instal·lacions a Catalunya
Presentacions de la jornada

- Aplicació de taxes modificades per la Llei 5/2017 d'acompanyament als pressupostos

- Avís als professionals certificats per a la manipulació de gasos fluorats a Catalunya

La Generalitat informa als professionals amb la certificació d'aptitud de manipulació de gasos fluorats que les seves dades identificatives i les relatives a l'habilitació s'han publicat a l'apartat Empreses instal·ladores del web.

Amb aquesta actuació es dóna compliment al mandat normatiu del Reial Decret 795/2010, de 16 de juny, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen.

Concretament, és l'article 7 d'aquesta disposició el que estableix que les comunitats autònomes mantindran un registre dels certificats emesos que habiliten el personal per exercir determinades activitats en matèria de gasos fluorats. Aquest registre serà d'accés públic via Internet, entre altres mitjans, per tal d'assolir la transparència del mercat de treball i facilitar la lliure circulació de treballadors/es així com comprovar l'estatus de les persones certificades.

Per tal de garantir l'adequació d'aquesta mesura a la normativa en matèria de dades de caràcter personal, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, les dades personals esmentades s'han incorporat al fitxer "Servei d’Inspecció", del qual és responsable la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial. La finalitat del fitxer és l'acompliment de la funció inspectora amb la informació recollida sobre la seva activitat industrial per poder fer el seguiment de l'aplicació de la legislació en aquest àmbit.

Les persones que constin en aquest fitxer, poden exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, passeig de Gràcia, 105, 08008, Barcelona o a l'adreça electrònica bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat


- Tramitació de les instal·lacions


Des del passat mes de novembre de 2014, les altes, modificacions i baixes registrals de les noves instal·lacions a les quals s’aplica la Llei 9/2014 del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, s’han de sol·licitar per via electrònica a través del web Canal Empresa.

Més informació

 

 

enllaç agenda

enllaç infoREACH

enllaç ITV

 

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya